DraBiNa

DraBiNa: Drama, Biografia, Narracja. Innowacyjna metoda aktywizacji osób starszych

DraBiNa

Jest to projekt o charakterze rozwojowym, wdrożeniowym i szkoleniowym.

Jego celem jest wypełnienie luki edukacyjnej (potrzeba kreowania i upowszechniania: innowacyjnych metod oraz technik pracy z osobami starszymi, praktycznych poradników, szkoleń skierowanych do edukatorów, a także liderów środowisk senioralnych).

Celem naszego projektu jest zapoznanie edukatorów senioralnych z autorską metodą pracy, która bazując na potencjale biograficznym, doświadczeniach edukacyjnych i zawodowych seniorów pozwoli kształtować postawy aktywności i zaangażowania społecznego, umożliwiając kreowanie liderów społeczności lokalnych, sprzyjając partycypacji społecznej, wzmacniając zasoby kadrowe organizacji społecznych.

Projekt zakłada

Wzmocnienie potencjału organizacji społecznych w obszarze edukacji gerontologicznej, przez: opracowanie, przetestowanie, opisanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami, innowacyjnej metody aktywizacji osób starszych pod nazwą “DraBiNa” (drama, biografia, narracja) oraz przeprowadzenie serii szkoleń z niniejszej metody (wśród przedstawicieli NGO, organizacji społecznych i innych instytucji działających na rzecz seniorów).

Efektem projektu będzie wypracowanie modelu działań aktywizujących i edukacyjnych na rzecz seniorów, opartego na metodach pracy artystycznej, kreatywnej, pedagogice teatru (dramy), psychologii narracji, i tym samym zwiększenie profesjonalizmu zawodowego kadr instytucji zajmujących się aktywizacją seniorów.

Finalnie efektem projektu jest zawiązanie sieci współpracy – Zespołu ekspertów ds. edukacji 60+ wzajemnie się wspierających.

W ramach projektu powstanie: autorska metoda pracy z seniorami, autorski program szkoleniowy, publikacje: “Narzędziownik”, “Zeszyt ćwiczeń dla seniora”.


Więcej na stronie internetowej projektu: http://drabina.eu/


Projekt uzyskał dofinansowanie z funduszu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

>