Fundacja

Fundacja

Fundacja św. Jadwigi, założona w roku 2002, ma swoją siedzibę w zabytkowym pałacu w Morawie, należącym kiedyś do rodziny von Wietersheim-Kramsta, której potomkowie są współzałożycielami Fundacji.

Została powołana w celu realizacji działań na rzecz budowania pokojowej Europy, w oparciu o formalną i nieformalną edukację, z naciskiem na edukację artystyczną, historyczno-polityczną, włączającą osoby z niepełnosprawnościami.

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, wspieranie inicjatyw obywatelskich, kulturalnych i oświatowych zwłaszcza służących porozumieniu między narodami, pokoleniami i integracji europejskiej oraz tworzeniu się społeczeństwa obywatelskiego. Realizujemy je m. in. poprzez prowadzenie Przedszkola oraz Międzynarodowego Domu Spotkań Morawa a także realizując projekty edukacyjne dla społeczności lokalnej i osób w wieku senioralnym.

Ideą Fundacji jest otwarcie się na społeczność lokalną, stworzenie przestrzeni do dialogu działalność na rzecz zbliżania narodów i pokoleń, w szczególności na pograniczu polsko-czesko – niemieckim, integracja i edukacja europejska i obywatelska pokoleń oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Rokrocznie Fundacja organizuje międzynarodowe wymiany młodzieży, seminaria, konferencje, warsztaty artystyczne i ekologiczne. Była wielokrotnie nagradzana za swoje działania na rzecz porozumienia ponad podziałami oraz integracji europejskiej, w roku 2002 otrzymała Nagrodę Polsko-Niemiecką nadawaną przez oba kraje za zasługi dla dobrego sąsiedztwa i współpracy, w roku 2015 otrzymała Nagrodę Kulturalną Śląska nadawaną przez Dolną Saksonię.

Przedmiot działalności

Głównym przedmiotem działalności jest działalność wspierająca edukację, od edukacji przedszkolnej, przez edukację młodzieży aż do edukacji społeczności lokalnej i osób dorosłych. Jesteśmy otwarci na inicjatywy innych organizacji, odbywają się tu warsztaty psychologiczne, spotkania pedagogów, debaty, wydarzenia skierowane do społeczności lokalnej, wspólne wydarzenia kulturalne.


Fundacja św. Jadwigi zajmuje się:

 1. 1
  Wychowaniem przedszkolnym
  od 25 lat prowadzi Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi.
 2. 2
  Edukacją młodzieży
  prowadzi Międzynarodowy Dom Spotkań, realizuje projekty z młodzieżowymi grupami międzynarodowymi.
 3. 3
  Edukacją osób w wieku senioralnym
  realizuje projekty aktywizujące osoby starsze.
 4. 4
  Aktywizacją społeczności lokalnej
  szkoli liderów lokalnych, podejmuje inicjatywy na rzecz wolontariatu. Realizuje projekty w ramach Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na rzecz podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej i rozwijaniu jej aktywności.
 5. 5
  Działalnością na rzecz współpracy międzynarodowej
  organizuje projekty krajowe i międzynarodowe dla dzieci i młodzieży, kursy językowe, warsztaty artystyczne, seminaria, konferencje i spotkania międzypokoleniowe. Poruszane problemy to porozumienie między narodami, przełamywanie stereotypów, budowanie więzi międzypokoleniowych.
 6. 6
  Działalnością z zakresu edukacji patriotycznej i historycznej
  realizuje międzypokoleniowe projekty oparte o środki wyrazu artystycznego: teatr, reportaż.
 7. 7
  Edukacją ekologiczną
  realizuje projekty skierowane do hortiterapeutów, osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz młodzieży szkół o profilu ogrodniczym i rolniczym.
 8. 8
  Edukacją artystyczną
  prowadzi warsztaty ceramiczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, organizuje przedsięwzięcia artystyczne (wystawy, Międzynarodowe Sympozjum Sztuki “Było, jest i będzie"), współpracuje ze szkołami i uczelniami artystycznymi.
 9. 9
  Edukacją muzyczną
  w Morawie odbywa się Letnia Akademia Muzyczna, Zimowy Kurs Mistrzowski, Polsko-Niemiecki Kurs Wiolonczelowy i Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. św. Jadwigi.

Fundacja założona z intencją, by czynić dobro poprzez edukację odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności oraz kształtować postawy i wyposażać w wiedzę, umiejętności i doświadczenie, bazuje na wartościach swojej patronki św. Jadwigi, uznaną za patronkę pojednania polsko-niemieckiego oraz z przykładu swojej założycielki.

Dysponujemy bazą noclegową (60 miejsc), bazą szkoleniową, kuchnią szkoleniową i pracownią ceramiczną. Jest przystosowana na potrzeby osób z niepełnosprawnościami (winda, łazienki dla osób z niepełnosprawnościami). Posiada 12 hektarów parku oraz przypałacowy ogród, które służą za miejsce do wystaw plenerowych oraz w którym tworzony jest ogród hortiterapeutyczny.

Pałac położony jest w sercu zagłębia granitu oraz w niedalekiej odległości od Kopalni Glinki w Jaroszowie; podczas warsztatów wykorzystujemy ich surowce wspierając lokalną przedsiębiorczość. Naszym zasobem są także piękne plenery oraz niezwykła historia związaną z tym miejscem i zaginionymi dziełami sztuki. Przyciągają one artystów, dziennikarzy, historyków sztuki oraz partnerów zainteresowanych współpracą z nami (ASP we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu). Powstają liczne artykuły i książki napisane na temat dzieł sztuki i ich transferu, które są wizytówką i swoistą reklamą Pałacu Morawie.

Współpracujemy z różnymi instytucjami: Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządem terytorialnym (Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Starostwem Powiatowym w Świdnicy, Gminą Strzegom), NGO z kraju i zza granicy, z Polsko-Niemiecką Wymianą Młodzieży, z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, ze szkołami podstawowymi, średnimi i zawodowymi z Polski, Czech, Niemiec i Ukrainy, ze szkołami wyższymi (Akademia Sztuk Pięknych i Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu), instytucjami kultury np. Strzegomskie Centrum Kultury.

Finansujemy swoje działania z projektów, grantów i dotacji (Erasmus +, ASOS z MRPiPS, Niepodległa, FIO, Aktywni Obywatele), środków samorządu terytorialnego, Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz dzięki darczyńcom m.in. Konsulat RFN oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

>